top of page

Algemene voorwaarden

BuitenBazen VOF – April 2021

 

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. Organisator: BuitenBazen VOF, gevestigd op de Favaugeplein 17C te Zandvoort met kvk nr. 77712935, die in de uitvoering van het bedrijf arrangementen, activiteiten en/of diensten aanbiedt.
b. Vertegenwoordiger: degene die uit naam van de organisator optreedt (bijvoorbeeld: instructeur, begeleider of trainer).
b. Opdrachtgever: de wederpartij van de organisator alsmede de uit hoofde van Opdrachtgever deelnemende personen;
c. Activiteit: de door de organisator georganiseerde of aangeboden dienst en/of activiteit of een combinatie daarvan. Informatie over de diverse diensten en/of activiteiten zijn terug te vinden op de de website: www.buitenbazen.nl.

 

Artikel 2 Algemeen
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en uitvoering van de overeengekomen Activiteiten tussen Organisator en Opdrachtgever.
2.2. De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de Organisator of het feitelijk deelnemen aan een activiteit. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de organisator, waarvoor bij de uitvoering door de organisator derden worden ingeschakeld.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Organisator en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De door de Opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Organisator is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd of uit handelingen van organisator is af te leiden dat er sprake is van een overeenkomst.
3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder kilometer- en vervoerskosten, tenzij anders aangegeven;
3.3. Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is de Organisator daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Organisator anders aangeeft.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Organisator niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Aanmelden & Boeken van een activiteit
4.1 Bij het boeken van een activiteit gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.
4.2 Na een aanmelding via onze website krijgt u een aanmeldingsbevestiging per mail toe gestuurd. Binnen 48 uur ontvangt u een factuur en een eigen risico formulier. Na betaling van de factuur is de boeking bevestigd. Het eigen risico formulier moet uiterlijk een week voor aanvang van de activiteit ingevuld geretourneerd worden.
4.3 Als het maximumaantal deelnemers van de activiteit is bereikt, wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst en krijgt u hiervan bericht. Zodra er weer plaats is, neemt BuitenBazen VOF contact met u op.
4.4 Iedere manier van boeken wordt als bindend beschouwd. De persoon die de activiteit boekt is hoofdelijk aansprakelijk, ook voor alle anderen die hij/zij aanmeldt.

 

Artikel 5 Betaling
5.1 De factuur dient, na ontvangst bij de opdrachtgever/deelnemer, binnen 30 dagen betaald te worden en uiterlijk voor aanvang van de geboekte activiteit zijn betaald.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
6.1. De Organisator zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
6.2. De Organisator heeft het recht bepaalde (deel) activiteiten door derden te laten verrichten.
6.3. De Opdrachtgever draagt er voor zorg dat alle gegevens, waarvan de Organisator aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de  Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Organisator worden verstrekt. Hieronder zijn tevens de persoonlijke omstandigheden begrepen van de degene die deelnemen aan de activiteit (m.n. relevante medische en conditionele bijzonderheden, alcohol en/of drugsgebruik, e.d.).
Op basis van de door Opdrachtgever aan de Organisator verstrekte gegevens is de Organisator te allen tijde gerechtigd deelname door Opdrachtgever of daarvan deeluitmakende personen uit te sluiten. Voor zover noodzakelijk zal de overeenkomst voor dat gedeelte alsdan worden ontbonden, zonder dat er enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding ontstaat.
6.4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Organisator zijn verstrekt, heeft de Organisator het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 7 Annuleren van een activiteit
7.1 Annuleringen dienen zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis waardoor de activiteit (geheel of gedeeltelijk) wordt geannuleerd te worden gemeld per e­mail. Houd er rekening mee dat een annulering vrijwel nooit kosteloos verloopt. BuitenBazen VOF kan een annulering alleen in behandeling nemen wanneer deze per e­mail is ingediend door de hoofdboeker.
7.2 Na de totstandkoming van de boeking kun je tot 3 weken voor aanvang van de activiteit annuleren.
Er zal dan €50,­ administratiekosten in rekening gebracht worden en 100% van het boekingsbedrag worden gerestitueerd.
- Bij annuleren tussen 21 tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit is het restitutie percentage over het boekingsbedrag 50%.
-Bij annuleren binnen 7 dagen voor aanvang van de activiteit is het restitutie percentage over het boekingsbedrag 0%.
7.3 Als je zelf niet meer in de gelegenheid bent om deel te nemen aan de activiteit en je
vindt zelf iemand anders die jouw plek in kan nemen, dan kan dit kosteloos worden gewijzigd.

 

Artikel 8 Uitsluiting/ beperking aansprakelijkheid
8.1 Deelname aan door BuitenBazen VOF georganiseerde activiteiten geschiedt op eigen risico.
8.2 BuitenBazen VOF is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan een door BuitenBazen VOF  georganiseerde activiteit, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of andere personen die door of vanwege BuitenBazen VOF te werk zijn gesteld of van wier diensten door BuitenBazen VOF  gebruik is gemaakt.
8.3 BuitenBazen VOF is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.
8.4 BuitenBazen VOF is niet aansprakelijk voor blessures van de deelnemers opgelopen voor, tijdens of na de activiteit.
8.5 De aansprakelijkheid van BuitenBazen VOF  is te allen tijde beperkt tot de dekking door haar afgesloten verzekering biedt voor aansprakelijkheid en tot het bedrag waarvoor zij maximaal verzekerd is.
8.6 Gevonden voorwerpen worden door BuitenBazen VOF tot 7 dagen na afloop van de activiteit bewaard. Deze voorwerpen kunnen op kosten van de deelnemer worden teruggestuurd.
8.7 Als door overmacht, bijvoorbeeld slecht weer of te harde wind, bepaalde activiteiten niet door kunnen gaan, is BuitenBazen VOF niet gebonden aan teruggave van een deel van het Geld.
BuitenBazen VOF is een flexibel bedrijf en zal altijd voor een leuk alternatief zorgen.

 

Art. 9 Verzekering & eigenrisico
9.1 BuitenBazen VOF heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De activiteiten die BuitenBazen VOF ontplooid zijn van dien aard dat deze niet volledig af te dekken zijn middels een verzekering. Dit betekent dat BuitenBazen VOF genoodzaakt is iedere deelnemer een eigen risico formulier te overleggen. In dit formulier staat in grote lijnen dat BuitenBazen VOF niet aansprakelijk is, tenzij grof nalatig, voor schade aan persoonlijke, gestolen en/of zoekgeraakte eigendommen, lijf en leden en materialen.

 

Artikel 10 Identificatieplicht
10.1 Sinds 2009 moeten kinderen jonger dan 14 jaar zich bij een bezoek aan arts of ziekenhuis identificeren. Als de deelnemer geen eigen ID­bewijs heeft, raden wij u aan hem/haar in ieder geval een kopie van het ouderpaspoort mee te geven.

 

Artikel 11 Persoonlijke informatie en het melden van bijzonderheden
11.1 BuitenBazen vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de
uitvoering van de activiteit van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft de leeftijd van de deelnemer, maar ook eventueel een geestelijke of lichamelijke handicap.
11.2 Als u een activiteit boekt, gaan we ervan uit dat de deelnemer kan zwemmen (in bezit is van zwemdiploma A), lopen, en dat de deelnemer ten opzichte van zijn/haar leeftijdsgenoten geen significante ontwikkelingsachterstand heeft. De deelnemer moet zonder aanpassingen aan de aangeboden programmaonderdelen kunnen deelnemen.
11.3 U bent verplicht om bij de boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden kunt u denken aan: ADHD, ASS, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke), diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, etc. Mocht er na het boeken van een activiteit een nieuwe bijzonderheid ontstaan, dan bent u verplicht dit aan ons door te geven.
11.4 Als blijkt dat er belangrijke informatie die van invloed is op het functioneren van de deelnemer is achtergehouden, behouden wij ons het recht voor om de deelnemers onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten.

 

Artikel 12 Beeldmateriaal
12.1 Tijdens onze activiteiten worden foto's en filmopnames gemaakt. Dit materiaal wordt gebruikt voor de verdere promotie van BuitenBazen VOF in de breedste zin van het woord. Als u niet wilt dat het beeldmateriaal van de deelnemer voor deze doeleinden gebruikt wordt, dient u dit voorafgaand aan de activiteit aan te geven.

Artikel 13 Kennelijke fouten
13.1 Kennelijke fouten en vergissingen op de website binden BuitenBazen VOF niet.

bottom of page